Het bidden achter een Soefie

Vraagsteller: Edele shaykh, de eerste vraag is;

Wat is het oordeel over het bidden achter de Brailwee’s (Soefie-sekte) ? Wetende dat ik in Engeland ben, en ik heb geen andere moskee dicht in de buurt van waar ik woon. Dus wat moet ik doen? Is het toegestaan voor mij om onder deze omstandigheden in mijn huis te bidden?

Ik zal de vraag herhalen..

Wat is het oordeel over het bidden achter een Imaam die de brailwee geloofsleer aanhangt? Wetende dat er geen andere moskee is in deze stad, en hij is de Imaam. Is het aan mij om achter deze Imaam te bidden of moet ik thuis bidden?

Shaykh: Alle lof is aan Allaah vele goede gezegende lof.

Zoals onze Heer liefheeft en wat Hem Tevreden stelt. En ik getuig dat niemand het recht Heeft om aanbeden te worden behalve Allaah, zonder deelgenoot. En ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Voorts, het gebed achter een Soefie gravenaanbidder is niet geldig.
Waarom? Omdat hij misschien gelooft in anderen dan Allaah. De gravenaanbidders.. Ja, het is bekend van hen dat zij anderen dan Allaah aanroepen.

En Allaah de Almachtige en Majesteitelijke zegt in Zijn Edele Boek:
En degenen die jullie naast Hem aanroepen, hebben over een dadelvliesje nog geen macht. Als jullie hen aanroepen dan horen zij jullie aanroep niet. En als zij zouden horen, zouden zij jullie (smeekbeden) voor jullie niet verhoren. En op de Dag der Opstanding zullen zij het verwerpen dat jullie deelgenoten naast Allah maakten. En niemand brengt jou op de hoogte zoals de Alwetende. (35:13-14)

En de Heilige en Verhevene zegt in Zijn Edele Boek:
O mensen! Er wordt een vergelijking gemaakt, luistert ernaar! Voorwaar, degenen die jullie naast Allaah aanroepen zullen nooit een vlieg kunnen scheppen, al kwamen zij daarvoor allen bij elkaar! En als de vlieg iets van hen zou weggrissen, kunnen zij het niet van hem terugpakken. Zwak is hij die er naar zoekt en het gezochte! (22:73)

En als hij (deze imaam) slechts een innoveerder was waarbij zijn innovatie niet het niveau van ongeloof bereikte. Dan is het gebed achter hem correct (geldig).

Want Shaykhul-Islaam Ibn Taymiyyah (moge Allaah de Verhevene hem genadig zijn) zegt in het begin van zijn boek Minhaaj as-Sunnah:
‘De Salaf verschilden van opinie over het gebed achter een innovator. Dus sommige van hen zeiden: Het bidden achter hem zal hem versterken in zijn innovatie, en de mensen zullen hierdoor misleid worden.

En anderen zeiden: Het is in orde om achter hem te bidden als dit samengaat met het openlijk verwerpen van hem (en zijn innovatie).

Ja, deze laatste uitspraak is het hetgeen waar men op moet voortbouwen.
Wat de Profeet (sallallahoe ‘aleihi wa sallam) heeft gezegd:
Bidt en als zij jullie correct leiden. Dan is (de beloning) voor jullie en hen. En als zij fouten maken dan is (de beloning) voor jullie en (de fout) tegen hen. Overgeleverd door Buchari van de hadieth van Aboe Hurayrah.

En as-San’anee (moge Allaah de Verhevene hem genadig zijn) zei in zijn boek Subul as-Salaam.
Na het uitleggen van de zwakheid van de hadeeth:
‘’Bidt achter degene die Laa ilaaha illallaah zegt, en bidt over degene die Laa illaaha illallaah zegt. Na het verduidelijken van de zwakheid van deze overlevering zei hij; Degene van wie het gebed geldig is, dan is ook zijn leiderschap (imaam) in het gebed geldig.

En de uitlegger van at-Tahaawiyyah zei, hij zei;
‘Degene die het gebed achter een innovator laat, is zelf een innovator’ Dit geldt voor de innoveerder waarbij zijn innovatie niet het niveau van ongeloof heeft bereikt. Ja.

Echter, in het geval dat zijn innovatie ongeloof bereikt, zoals het geval is bij de gravenaanbidders.

Dan is het gebed achter hen niet geldig, want hun eigen gebed is niet geldig. Wat er overblijft, deze innoveerder (waarvan de innovatie geen ongeloof bereikt) Als jij achter hem bidt, zullen de mensen misschien door jou misleid worden. En zij zullen denken dat hij op leiding is.

Maar hetgeen dat wij adviseren:Als jij hem kan laten vervangen zonder fitnah te veroorzaken, doe dit dan.

En dan moet een Sunni voorgaan in het gebed. Maar als jij hem niet kan laten vervangen dan adviseer ik jou om naar een moskee te gaan die op de Sunnaah is waar jij kan bidden.

Of dat je een moskee bouwt als zou het zijn van de stammen van dadelpalm bomen. En bidt in deze moskee.

Maar als jij zowel dit als dat niet kan uitvoeren. Dan is er niks mis met het bidden achter hem. En bidt niet alleen in een hoek van de moskee of in je huis.

En Allaah is Degene die om hulp wordt gevraagd. Ja.


Deviations of SufismAl-Allaamah Muhammad Amaan al-Jaamee [Arabic/English]

Ibn Hadjr al-Asqalani’s vermelding van de Ash’arie sekte

De Ash’aries van heden ten daags claimen dat Ibn Hadjr al-Asqalani (rahiemahoellaah) van de Ash’arie Madhab was, en Ibn Hadjr’s naam wordt vaak genoemd in een lange lijst van degenen waarvan zij claimen dat zij van de Ashaa’ierah zijn.

De Ash’aries hebben bepaalde fundamentele principes (oesoel) die karakteristiek zijn voor hun Madhab, en ook al viel Ibn Hadjr al-Asqalaani in hun manier van ta’wiel m.b.t. vele van de Eigenschappen van Allaah, dit maakt hem niet een Ash’arie. Er is een groot verschil tussen de Oesoel (fundamenten) van een persoon die Ash’arie is en een persoon die overeenkomt met de Ash’aries in bepaalde zaken.

Wat in toekomstige artikelen aangetoond zal worden, is dat Ibn Hadjr niet op de valse fundamenten was van de Ash’aries...

lees meer
hier